THIẾT BỊ LƯU TRỮ

Hệ thống lưu trữ đóng một vai trò hạt nhân vô cùng quan trọng trong một hệ thống. Với vai trò là thành phần trực tiếp lưu trữ dữ liệu tích hợp của tổ chức, thiết kế của hệ thống lưu trữ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất hoạt động, mức độ an toàn dữ liệu cũng như khả năng đáp ứng dịch vụ dữ liệu một cách liên tục của toàn bộ hệ thống