IBM

Hệ thống lưu trữ phải có khả năng dễ dàng cài đặt thêm các máy chủ vào hệ thống: Điều này đảm bảo cho việc triển khai thêm các ứng dụng cần thêm máy chủ sau này được tiến hành một cách dễ dàng
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)