HPE

Hệ thống lưu trữ cần có khả năng mở rộng dung lượng dễ dàng, nhanh chóng theo yêu cầu: Điều này cho phép khả năng bắt đầu đầu tư từ một hệ thống nhỏ, và mở rộng dung lượng theo sự phát triển của dữ liệu. Khả năng này sẽ rất có lợi cho một tổ chức, khi mà dung lượng dữ liệu ban đầu ở mức nhỏ và sẽ gia tăng rất nhanh sau đó. Dữ liệu lớn đến đâu đầu tư đến đó, sẽ đảm bảo không có sự lãng phí khi đầu tư trước quá lớn