Dell - EMC

Hệ thống lưu trữ phải có khả năng nâng cấp tốc độ truy cập dễ dàng: Để đáp ứng nhu cầu tăng số lượng người dùng truy cập, gia tăng số ứng dụng truy cập và triển khai trên hệ thống sau này, hệ thống SAN được thiết kế để có thể dễ dàng nâng cấp tốc độ truy cập dữ liệu vật lý
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)